All posts by MS Borodáčová

Dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Vážení rodičia, z dôvodu vytvorenia nových tried riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova vyhlasuje dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí: 16.8. 2021 – 19.8. 2021 od 10:00 do 16:00 v ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Spôsob podania žiadosti:

Osobne – zákonní zástupcovia, prinesú vyplnenú prihlášku osobne do kancelárie zástupkyne materskej školy (budova MŠ)

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Doklady potrebné k zápisu (priniesť v deň zápisu):

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu – k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 25. 08. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

ziadost-o-prijatie-dieťaťa-na-predprimarne-vzdelavanie-2021

Informácie k zápisu detí do MŠ Borodáčova na školský rok 2021/2022

PRIJÍMANIE DETÍ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí:   3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Spôsob podania žiadosti:

Elektronická žiadosť o prijatie

a.) prostredníctvom elektronickej prihlášky (link na ONLINE formulár zverejníme na webovej stránke školy dňa 3.5.2021)

 alebo

b.) Zaslaním vyplnenej žiadosti na mailovú adresu materskej školy ms@borodacova.sk

Poštou – zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, pošlú vyplnenú prihlášku

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,  národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Dodatočne vyžiadané doklady:

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa,ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

 Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku  

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

V Bratislave dňa  22.3.2021  

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD., riaditeľ školy

 

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PV MŠ

Viac o tom, čo ponúkame vášmu dieťaťu a vám ako jeho rodičovi, sa dočítate tu »

Voľná pracovná pozícia

Riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2021 :

učiteľa/ku pre mš

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore na čísle 02/43630904 alebo 02/43630896, alebo počas úradných hodín na adrese školy.

Prerušenie prevádzky jedálne a MŠ

Vážení rodičia,

na základe dôvodného podozrenia na výskyt nákazy COVID – 19 prerušujem prevádzku v školskej jedálni a v materskej škole od 19. 4. 2021. Po výsledkoch epidemiologického vyšetrenia RÚVZ Vás budeme informovať o dátume obnovenia prevádzky v ŠJ a MŠ.

Od 19. 4. 2021 vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a 8. – 9. ročníka prebieha v maximálnom rozsahu 5 vyučovacích hodín. ŠKD bude v prevádzke od skončenia vyučovania do 17:00 hod. Nakoľko školská jedáleň nebude v prevádzke, prosíme Vás, aby ste Vašim deťom zabezpečili suchú stravu a pitný režim na celý čas strávený v škole. Ak je vo Vašich možnostiach, môžete deťom pobyt v ŠKD skrátiť.

Uvedené postupy som konzultoval so zriaďovateľom školy.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy

Darujte 2% z dane pre našu škôlku !

Vážení rodiči, aj tento rok môžete darovať 2% z dane pre OZ Borodáčova. Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii škôlky, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ s MŠ Borodáčova. Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 %  zo svojich daní práve našej škole.  

Údaje, ktoré potrebujete: 

Názov účtu: OZ ZŠ Borodáčova,
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2485 2091
BIC: TATRSKBX (1100) Tatrabanka

Obchodné meno (názov): OZ ZŠ Borodáčova
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 36065501
Právna forma: Občianske združenie

Formulár pre darovanie 2% z daní za rok 2020

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

PRIJÍMANIE DETÍ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí:   3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Spôsob podania žiadosti:

Elektronická žiadosť o prijatie

a.) prostredníctvom elektronickej prihlášky (link na ONLINE formulár zverejníme na webovej stránke školy dňa 3.5.2021)

 alebo

b.) zaslaním vyplnenej žiadosti na mailovú adresu materskej školy ms@borodacova.sk,

Poštou – zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, pošlú vyplnenú prihlášku

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,  národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Dodatočne vyžiadané doklady:

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ,ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

 Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku  

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

V Bratislave dňa  22.3.2021  

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD., riaditeľ školy

 

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PV MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac o tom, čo ponúkame vášmu dieťaťu a vám ako jeho rodičovi, sa dočítate tu »