All posts by MS Borodáčová

Poplatky MŠ v školskom roku 2020/2021

Poplatok za návštevu MŠ

24,50€ mesačne / dieťa

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko a triedu dieťaťa!

Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky poplatok neplatia!

 

 

Školská jedáleň

13€ mesačná réžia + doplatok

 SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Pri platbe uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa!

 

 

 

 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole § 2 ods. 6 návrh na prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ Borodáčova 2 v čase letných prázdnin nasledovne:

· počas letných prázdnin v mesiaci júl t.j. od 1.7.2020 do 31.7.2020 bude prevádzka ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prerušená a náhradné zariadenie bude MŠ Exnárova 6. Zamestnanci v čase prerušenia prevádzky budú čerpať dovolenku.

· v čase od 03.08.2020 do 28.08.2020 bude prevádzka v ZŠ s MŠ Borodáčova 2.

· dňa 31.8.2020 bude MŠ Borodáčova 2 zatvorená z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2020/2021.

Školský rok 2020/2021 začína v ZŠ s MŠ Borodáčova 2 dňa 02.09.2020.

Oznámenie MŠ_leto 2020

Prevádzka a vnútorný režim MŠ do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe si môžete stiahnuť pokyny pre prevádzku a vnútorný režim MŠ od 15.6.2020 do konca školského roka 2019/2020.

Zároveň Vás prosíme o prinesenie priloženého vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka v prvý deň nástupu do školy.

Výsledky testovania zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova dopadli výborne, u nikoho sa ochorenie COVID19 nevyskytlo !!!

vyhlásenie

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy od 15.6.2020

Podmienky prijatia detí do MŠ

Prijímanie detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 nasledovne:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. elektronickou formou v termíne od 04.05. do 07.05. 2020,
  2. rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať elektronicky prihlášku, môžu ju zaslať poštou na adresu školy termíne od 04.05. do 07.05. 2020.

Uverejnenie žiadosti a sprístupnenie elektronickej prihlášky bude zverejnené na webovej stránke školy v danom termíne.

Kritéria prijímania detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľ prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov  /k 31. 08. 2020/,  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré MŠ v súčasnosti navštevujú), pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.

Ostatné deti prijíma na základe dohodnutých podmienok:

  • v zmysle VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov,

  • dieťa vo veku od 3 do 6 rokov ( k 31. 8. 2020 ) s trvalým pobytom v Ružinove,
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje v tomto školskom roku tunajšiu MŠ,
  • na doplnenie kapacity dieťa vo veku od 3 do 6 rokov s trvalým bydliskom mimo Ružinova.

Dodatočne zákonný zástupca predloží riaditeľovi (zástupkyni riaditeľa) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu za účelom overenia uvedených údajov.

         Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ na  Borodáčovej ul. č. 2. v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov do 30.06.2020.

 

 

Kvôli kapacitným dôvodom nebude riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prijímať deti do MŠ na šk. rok 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o platbách

V súvislosti s platbami za originálne kompetencie sa podľa nariadenia MČ Ružinov bude postupovať nasledovne:

PLATBY ZA MŠ:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby ZA MESIACE APRÍL – DO ZAČATIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA NEUHRÁDZA.
V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu vzdelávacích dní bude/ nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým
príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do
10.4.2020

PLATBY ZA ŠKD:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia vzdelávania NEUHRÁDZA.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do 10.4.2020

PLATBY ZA ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania

Vážení rodičia a žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Rozhodnutie z 26.marca 2020