Platby

Poplatok za návštevu MŠ : 25,00€/mesiac/dieťa

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky poplatok neplatia!

Školská jedáleň : 13€ mesačná réžia + doplatok

SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Pri platbe uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa.

Odhlasovanie cez www.eskoly.sk

Nariadenie MČ Ružinov – výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov