Čo ponúkame

Naša materská škola sa riadi Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských kolách a vlastným zameraním školy. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Školský vzdelávací program (ďalej len ŠkVP) obohacuje výchovu a vzdelávanie  o regionálne prvky, prezentuje ľudové tradície, venuje sa literárno-dramatickým spracovaniam príbehov a rozprávok. Zabezpečujeme deťom vystúpenia profesionálnych umelcov, návštevu divadla, plaveckú a všestranne zameranú pohybovú prípravu.

Zároveň deťom pomáhame spoznávať faunu a flóru i vodné bohatstvo nášho regiónu prostredníctvom výletov. Separáciou a tvorivým spracovaním odpadových materiálov u nich zase rozvíjame environmentálne cítenie. Ako jedna z mála škôlok vieme pripravovať deti na bezproblémový vstup do ZŠ vďaka tomu, že sme priamou súčasťou Základnej školy s materskou školou Borodáčová 2.

V rámci materskej školy napomáhame rozvoju detí v týchto oblastiach ich vývoja aj prostredníctvom projektov „Zdravá škola v školách“, „Kým spoznáme písmenká“, ,,Vody sa nebojíme“ a ,,Materská škola budúcnosti – Celostný rozvoj dispozícií dieťaťa učiť sa“.

Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v nadväznosti na súčasné trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania, aby každé dieťa v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie.

Hlavné oblasti:

Rozvoj pohybových schopností detí

Aktivity zamerané na pohybový rozvoj:

 • Športové kurzy – plávanie, korčuľovanie, lyžovanie
 • Pohybové aktivity na školskom dvore – využitie detských preliezok, lezeckej steny, trampolíny
 • Pobyty v prírode, turistické vychádzky, výlety
 • Športové olympiády
 • Krúžková činnosť – tanečný krúžok, športové hry, futbal, florbal
 • Využívanie telocvične na ZŠ Borodáčova 2

Vedenie k ekologickému cíteniu

Aktivity zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy:

 • Zážitkového učenie, bádateľské činnosti, priame pozorovania krás prírody
 • Vytváranie správne návyky a postoje k životnému prostrediu pomocou praktických činností – čistota prostredia, pokusy, demonštrácia, návšteva ZOO, Botanickej záhrady
 • Vedenie detí k správnym návykom vyhadzovania odpadu – separovaný zber, projekt „Neodpadni z odpadu“
 • Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme

Vedenie k cudzím jazykom

Aktivity zamerané na jazykovú zdatnosť:

 • Krúžková činnosť
 • Vyučovanie metódou CLIL