Oznamy

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia S 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia S 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v mesiaci december 2023 a január 2024 nasledovne:

27. december 2023 až 5. január 2024

 MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava

 ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava  

MŠ, Exnárova 6, Bratislava  

MŠ, Ivanská cesta 32E, Bratislava

 MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava

 EP, Haburská 4, Bratislava  MŠ, Miletičova 37, Bratislava

 EP, Gemerská 4, Bratislava

 MŠ, Piesočná 2, Bratislava

 EP, Rádiová 52, Bratislava

 EP, Banšelova 4, Bratislava

 EP, Vietnamská 23, Bratislava

 MŠ, Pivonková 9, Bratislava

 EP, Astrová 5, Bratislava

 EP, Nevädzová 12, Bratislava

 EP, Šalviová 5, Bratislava

 MŠ, Prešovská 28, Bratislava

 EP, Palkovičova 11/A, Bratislava

 MŠ, Stálicová 2, Bratislava

 EP, Haburská 6, Bratislava

 EP, Tomášikova 25, Bratislava

 MŠ, Velehradská 24, Bratislava

 EP, Budovateľská 10, Bratislava

 EP, Tekovská 7 – 9, Bratislava

 EP, Hraničná 22, Bratislava  MŠ, Západná 2, Bratislava

Počas prerušenia prevádzky materských škôl bude v prevádzke materská škola, Šťastná 26, Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Poďakovanie sponzorom MŠ

Poďakovanie sponzorom MŠ
Vedenie ZŠ s MŠ Borodáčova 2 ďakuje všetkým sponzorom za materiálne, finančné dary, poukázanie 2% z dane,
vďaka čomu sme mohli zveľadiť našu materskú školu.
Patrí Vám veľké ďakujem.

Dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Vážení rodičia, z dôvodu vytvorenia nových tried riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova vyhlasuje dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí: 16.8. 2021 – 19.8. 2021 od 10:00 do 16:00 v ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Spôsob podania žiadosti:

Osobne – zákonní zástupcovia, prinesú vyplnenú prihlášku osobne do kancelárie zástupkyne materskej školy (budova MŠ)

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Doklady potrebné k zápisu (priniesť v deň zápisu):

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu – k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 25. 08. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

ziadost-o-prijatie-dieťaťa-na-predprimarne-vzdelavanie-2021

Podmienky prijatia detí do MŠ

Prijímanie detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 nasledovne:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. elektronickou formou v termíne od 04.05. do 07.05. 2020,
  2. rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať elektronicky prihlášku, môžu ju zaslať poštou na adresu školy termíne od 04.05. do 07.05. 2020.

Uverejnenie žiadosti a sprístupnenie elektronickej prihlášky bude zverejnené na webovej stránke školy v danom termíne.

Kritéria prijímania detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľ prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov  /k 31. 08. 2020/,  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré MŠ v súčasnosti navštevujú), pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.

Ostatné deti prijíma na základe dohodnutých podmienok:

  • v zmysle VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov,

  • dieťa vo veku od 3 do 6 rokov ( k 31. 8. 2020 ) s trvalým pobytom v Ružinove,
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje v tomto školskom roku tunajšiu MŠ,
  • na doplnenie kapacity dieťa vo veku od 3 do 6 rokov s trvalým bydliskom mimo Ružinova.

Dodatočne zákonný zástupca predloží riaditeľovi (zástupkyni riaditeľa) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu za účelom overenia uvedených údajov.

         Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ na  Borodáčovej ul. č. 2. v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov do 30.06.2020.

 

 

Kvôli kapacitným dôvodom nebude riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prijímať deti do MŠ na šk. rok 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o platbách

V súvislosti s platbami za originálne kompetencie sa podľa nariadenia MČ Ružinov bude postupovať nasledovne:

PLATBY ZA MŠ:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby ZA MESIACE APRÍL – DO ZAČATIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA NEUHRÁDZA.
V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu vzdelávacích dní bude/ nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým
príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do
10.4.2020

PLATBY ZA ŠKD:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia vzdelávania NEUHRÁDZA.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do 10.4.2020

PLATBY ZA ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania

Vážení rodičia a žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Rozhodnutie z 26.marca 2020

Poďakovanie za 2% z dane

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám poukázali 2% z dane.

Aj vďaka Vášmu príspevku môžeme rozvíjať aktivity v našej MŠ a pripravovať deťom zaujímavý program plný zážitkov, užitočných stretnutí a zábavy.