Oznamy

Poďakovanie sponzorom MŠ

Poďakovanie sponzorom MŠ
Vedenie ZŠ s MŠ Borodáčova 2 ďakuje všetkým sponzorom za materiálne, finančné dary, poukázanie 2% z dane,
vďaka čomu sme mohli zveľadiť našu materskú školu.
Patrí Vám veľké ďakujem.

Dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Vážení rodičia, z dôvodu vytvorenia nových tried riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova vyhlasuje dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí: 16.8. 2021 – 19.8. 2021 od 10:00 do 16:00 v ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Spôsob podania žiadosti:

Osobne – zákonní zástupcovia, prinesú vyplnenú prihlášku osobne do kancelárie zástupkyne materskej školy (budova MŠ)

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Doklady potrebné k zápisu (priniesť v deň zápisu):

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu – k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 25. 08. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

ziadost-o-prijatie-dieťaťa-na-predprimarne-vzdelavanie-2021

Podmienky prijatia detí do MŠ

Prijímanie detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 nasledovne:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. elektronickou formou v termíne od 04.05. do 07.05. 2020,
  2. rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať elektronicky prihlášku, môžu ju zaslať poštou na adresu školy termíne od 04.05. do 07.05. 2020.

Uverejnenie žiadosti a sprístupnenie elektronickej prihlášky bude zverejnené na webovej stránke školy v danom termíne.

Kritéria prijímania detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľ prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov  /k 31. 08. 2020/,  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré MŠ v súčasnosti navštevujú), pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.

Ostatné deti prijíma na základe dohodnutých podmienok:

  • v zmysle VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov,

  • dieťa vo veku od 3 do 6 rokov ( k 31. 8. 2020 ) s trvalým pobytom v Ružinove,
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje v tomto školskom roku tunajšiu MŠ,
  • na doplnenie kapacity dieťa vo veku od 3 do 6 rokov s trvalým bydliskom mimo Ružinova.

Dodatočne zákonný zástupca predloží riaditeľovi (zástupkyni riaditeľa) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu za účelom overenia uvedených údajov.

         Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ na  Borodáčovej ul. č. 2. v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov do 30.06.2020.

 

 

Kvôli kapacitným dôvodom nebude riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prijímať deti do MŠ na šk. rok 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o platbách

V súvislosti s platbami za originálne kompetencie sa podľa nariadenia MČ Ružinov bude postupovať nasledovne:

PLATBY ZA MŠ:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby ZA MESIACE APRÍL – DO ZAČATIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA NEUHRÁDZA.
V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu vzdelávacích dní bude/ nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým
príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do
10.4.2020

PLATBY ZA ŠKD:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia vzdelávania NEUHRÁDZA.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do 10.4.2020

PLATBY ZA ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania

Vážení rodičia a žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Rozhodnutie z 26.marca 2020

Poďakovanie za 2% z dane

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám poukázali 2% z dane.

Aj vďaka Vášmu príspevku môžeme rozvíjať aktivity v našej MŠ a pripravovať deťom zaujímavý program plný zážitkov, užitočných stretnutí a zábavy.