Náš cieľ

Našim cieľom je podporiť osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, etickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Spolu s vami ich pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami každého dieťaťa.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávanie v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

 

Na čo sa zameriavame:

  • Rozvoj návykov detí súvisiacich so zdravým životným štýlom, zvyšovanie telesnej zdatnosť a pohybovej výkonnosti, vedenie k ochrane zdravie s podporou zdravej výživy.
  • Podporujeme prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožňujeme deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, čím vytvárame pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu. A to aj organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí, výletov a turistických vychádzok, či krúžkovou činnosťou.
  • Formujeme u detí základy environmentálneho cítenia prostredníctvom rôznych aktivít a starostlivosti o prírodu.
  • Vytvárame správne návyky a postoje k životnému prostrediu pomocou praktických činností – pokusy, demonštrácie, separovanie odpadu (projekt „Neodpadni z odpadu“).
  • Rozvíjame a podporujeme nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa prostredníctvom krúžkovej činnosti – výtvarnej, športových hier, tanečnej, počítačového krúžku a mnohých iných.
  • Rozvíjame a podporujeme u detí záujem o cudzie jazyky, na čo využívame aj krúžkovú činnosť.
  • Aktívne využívame digitálne technológie pri každodenných aktivitách detí, čím podporujeme rozvoj základných počítačových zručností.
  • Prehlbujeme vzájomnú komunikáciu rodič – učiteľ, rodina – škola konzultáciami a spoločnými školskými akciami.