Oznámenie o prijímaní žiadostí o prijatie do materskej školy

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2

informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že

žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať v budove ZŠ s MŠ Borodáčova 2, od 4. mája do 7. mája 2020.

Kritéria na prijatie dieťaťa do MŠ budú zverejnené do 31. marca 2020.