Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

PRIJÍMANIE DETÍ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí:   3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Spôsob podania žiadosti:

Elektronická žiadosť o prijatie

a.) prostredníctvom elektronickej prihlášky (link na ONLINE formulár zverejníme na webovej stránke školy dňa 3.5.2021)

 alebo

b.) zaslaním vyplnenej žiadosti na mailovú adresu materskej školy ms@borodacova.sk,

Poštou – zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, pošlú vyplnenú prihlášku

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,  národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Dodatočne vyžiadané doklady:

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ,ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

 Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku  

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

V Bratislave dňa  22.3.2021  

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD., riaditeľ školy

 

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PV MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac o tom, čo ponúkame vášmu dieťaťu a vám ako jeho rodičovi, sa dočítate tu »