Zápis do MŠ

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Borodáčova 2, 821 03 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 273/2020 Z.z., vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2022 sa budú prijímať v dňoch od 2.mája do 6.mája 2022

 

Forma a priebeh zápisu:

· žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky

· zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našej web stránke v termíne od 2.mája 0:00 hod do 6. mája 2022 24:00 hod.

· zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie si môžu prihlášku vyzdvihnúť v materskej škole v termíne od 2.mája do 6. mája 2022

 

 

 

Žiadosť musí obsahovať:

-meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

-meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2022.

Zákonný zástupca kvôli overeniu pravdivosti údajov predkladá po vyzvaní riaditeľovi, zástupkyni riaditeľa k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, za účelom overenia údajov. Potvrdenie od pediatra prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľa školy.

Do materskej školy sa prijímajú:

· prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2022 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Ružinov-Bratislava (spádová oblasť),

· spravidla deti, ktoré k 31. augustu 2022 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti .

V prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa kritérií VZN MČ Ružinov č.2/2019.