Deň v našej škôlke

 

7:00        ZAČIATOK PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY  
7:00-8:00      HRY A HROVÉ ČINNOSTI   

8:00/ml.deti/ – 8:30/st.deti/       ZDRAVOTNÉ CVIČENIA  

 prípravné cvičenia, zdravotné cviky, pohybové hry, hudobno-pohybové hry, cvičenia s     hudobným sprievodom, cvičenia s využitím riekaniek

8:30/ml.deti/ – 9:00/st.deti/        STOLOVANIE/DESIATA

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

9:00/ml.deti/ – 9:30/st.deti/       VZDELÁVACIE AKTIVITY

organizačná forma predprimárneho vzdelávania uskutočňovaná v skupine detí, frontálne alebo individuálne

10:00/ml.deti/ – /10.30/st.deti/      POBYT VONKU

športové a pohybové aktivity / vychádzka – poznávacie aktivity  

11:30/ml.deti/ – 12:00/st.deti/      STOLOVANIE / OBED

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU   

OSOBNÁ HYGIENA

12:00/ml.deti/ – 12:30/st.deti/      ODPOČINOK      

čítanie rozprávok, počúvanie relaxačnej hudby, spánok, telovýchovná chvíľka

14:30/ml.deti/ – 15:00/st.deti/     STOLOVANIE / OLOVRANT  

ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU

15:00 – 17:00      HRY A HROVÉ ČINNOSTI   
17:00      KONIEC PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY