Platby

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (prenesene mestskej časti Ružinov), prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2023/2024 sumou 75 € mesačne. 

Druhé dieťa platí 52,50€ 

Tretie a ďalšie platí 30€.

Príspevok neuhrádzajú rodičia detí, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou. 

Možnosti úhrady:

  • poštovou poukážkou,
  • jednorazovým príkazom k úhrade z Vášho účtu,
  • cez internetbanking na naše číslo účtu

    SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky poplatok neplatia!

 

Školská jedáleň : 2,30€/deň + mesačná réžia (16€)

SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Pri platbe uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa a jeho triedu.

Odhlasovanie do 7:30 ráno cez mail jedalen@borodacova.sk alebo telefonicky – 02/ 43 29 10 88