Oznamy MŠ

Informácie o adaptačnom procese

Milí rodičia.

Pre novoprijaté deti dávame do pozornosti dôležité informácie o adaptačnom procese, ktorým sa riadi každá materská škola.

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia.

Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteliek.

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť mu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí. Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ.

Nerobte odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.

Dôverujte im, slovne ich povzbuďte.

Vaša úloha:

· nelúčte sa s dieťaťom dlho,

· ak máte možnosť, ponechajte dieťa len dopoludnia v MŠ,

· opisujte dieťaťu prostredie materskej školy pozitívne (kamaráti, spievanie, nové hračky,…)

· po návšteve materskej školy dajte dieťaťu možnosť odpočinku,

· nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami (nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku…)

· nezaťažujte dieťa inými životnými zmenami (sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine…)

· zosúlaďte poriadok doma s poriadkom v MŠ,

· neprerušujte pobyt v MŠ.

 

PRIEBEH ADAPTÁCIE

1. týždeň: 4.9. a 5.9. 2023 dieťa navštevuje materskú školu ráno od 8.00 hod. do 10.00 hod, čiže 2 hodiny

– desiata zabezpečená

6.,9.,7.9.,8.9.2023 dieťa navštevuje materskú školu ráno od 8.00 hod. do 10.00 hod, čiže 2 hodiny alebo od 8:00 hod. do 12:00 hod, čiže 4 hod. (po konzultácii s triednou uč.)

– desiata aj obed zabezpečené

 

2. týždeň: od 8:00 hod. do 12:00 hod, čiže 4 hod.

– desiata aj obed zabezpečené

Dieťa, ktorého adaptácia prebieha bez komplikácie, nastupuje na celodenný pobyt v materskej škole (spánok)

– desiata, obed, olovrant zabezpečený

 

Deti, ktoré potrebujú dlhšie adaptovanie sa na prostredie, navštevujú materskú školu len na doobedie (od 8:00 hod. do 10:00 hod. alebo do 12:00 hod.)

– desiata, obed zabezpečený

O priebehu adaptácie Vášho dieťaťa Vás budú informovať priebežne triedne učiteľky.

Zoznam novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Zoznam novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024:
 
Meno a priezvisko vek mesiac deň
T.B. 3 8 28
M.B. 3 0 29
M.G. 4 2 18
N.H. 3 11 17
M.H. 3 1 16
N.H. 3 8 0
E.I. 4 11 21
A.J. 3 5 18
E.K. 3 11 25
T.D.K. 3 1 0
E.K. 2 11 15
O.K. 3 4 8
V.K. 3 1 14
L.K. 3 8 9
K.K. 3 1 3
T.M. 5 6 0
M.M. 3 4 22
N.M. 3 6 16
D.O. 5 5 0
T.P. 4 2 12
J.P. 3 6 7
N.S. 3 7 9
A.S. 3 0 24
O.S. 4 6 24
M.Š. 3 2 9
E.V. 3 4 24
A.V. 3 1 1
Z.Z. 3 8 8
D.Ž. 3 11 28

Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia § 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v mesiaci júl a august 2023 nasledovne: 

 1. až 31. júla 2023
 • ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava
 • MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava
 • MŠ, Miletičova 37, Bratislava
 • EP, Gemerská 4, Bratislava
 • MŠ, Piesočná 2, Bratislava
 • EP, Rádiová 52, Bratislava
 • EP, Banšelová 4, Bratislava
 • EP, Nevädzová 12, Bratislava
 • EP, Šalviová 5, Bratislava
 • MŠ, Prešovská 28, Bratislava
 • EP, Palkovičova 11/A, Bratislava
 • MŠ, Stálicová 2, Bratislava
 • MŠ, Šťastná 26, Bratislava
 1. až 25. augusta 2023
 • MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava
 • MŠ, Exnárova 6, Bratislava
 • EP, Haburská 4, Bratislava
 • MŠ, Pivonková 9, Bratislava
 • EP, Astrová 5, Bratislava
 • EP, Haburská 6, Bratislava
 • MŠ, Velehradská 24, Bratislava
 • EP, Budovateľská 10, Bratislava
 • EP, Tekovská 7-9, Bratislava
 • MŠ, Západná 2, Bratislava
 1. júla až 31. augusta 2023
 • EP, Vietnamská 13, Bratislava
 • EP, Tomášikova 25, Bratislava
 • EP, Hraničná 22, Bratislava
 1. až 31. augusta 2023
 • všetky prevádzky materských škôl vrátane ich elokovaných pracovísk

 

Počas prerušenia prevádzok materských škôl budú deti umiestnené v náhradných materských školách, resp. elokovaných pracoviskách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

  Ing. Martin Chren, starosta

 

 

Objednávanie voľnočasovej kolekcie oblečenia našej školy

Dobrý deň všetkým!

Aj tento rok máme pre Vás skvelú správu!

Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsborodacova/
 
Objednávanie je už spustené a bude možné až do 19.4. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  
Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Borodáčova 2, 821 03 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 273/2020 Z.z., vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať v dňoch od 2.mája do 5.mája 2023

 

Forma a priebeh zápisu:

 • žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našej web stránke v termíne od 2.mája 8:00 hod do 5. mája 2023 17:00 hod.
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie si môžu prihlášku vyzdvihnúť v materskej škole v termíne od 2.mája do 5. mája  2023

Žiadosť musí obsahovať:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Zákonný zástupca kvôli overeniu pravdivosti údajov predkladá po vyzvaní riaditeľovi, zástupkyni riaditeľa k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, za účelom overenia údajov. Potvrdenie od pediatra prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľa školy.

Do materskej školy sa prijímajú:

 • prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov – spádová oblasť ( A. Mráza párne, Bachova 4,  Borodáčova 2, Jašíkova 17, 19, Seberíniho, Petzvalova, Sv. Vincenta, Šándorova párne, Tomášikova 2 – 10H párne)
 • spravidla deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti.

Triedny aktív

Milí rodičia,

dňa 13.9. 2022 sa o 16:30 hod. uskutoční triedny aktív pre 1. a 2. triedu MŠ a 14.9. 2022 o tom istom čase pre 3. a 4. triedu MŠ.

Účasť nových rodičov nutná.

Ďakujeme.

Informácie pre rodičov k začiatku školského roka 2022/2023

Milí rodičia,

dňa 2.9.2022 (piatok) sa v ZŠ s MŠ uskutoční sanitárny deň.  Prevádzka bude zatvorená. Svoje brány otvorí ZŠ s MŠ Borodáčova 2 dňa 05.09.2022 (pondelok) o 7:00 hod. 

Prevádzka materskej školy sa bude aj naďalej riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

 

ZADELENIE DETÍ DO TRIED:Zadelenie detí do tried (prihliadali sme na vek detí) Vám budú preposlané mailom. Dodržiavanie GDPR.

ADAPTAČNÝ PROCES:

Nové deti budú od 5.9. zaradené do adaptačneho procesu. Informácie Vám budú preposlané mailom. Akékoľvek otázky môžete konzultovať s Mgr.Seleckou ( ms@borodacova.sk) a neskôr s tr.učiteľkami. 

RANNÝ FILTER:Poverený zamestnanec v rámci ranného filtra dá pri prvom nástupe do MŠ zákonnému zástupcovi vypísať bezpríznakovosť, skontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa, zmeria mu teplotu. Po negatívnom výsledku môže byť dieťa prevzaté do kolektívu. Dieťa, ktoré javí príznaky respiračného ochorenia nebude do MŠ prijaté.

STRAVOVANIE v ŠJ:

Prihlasovanie a odhlasovanie detí:

Od 5.9.2022 bude potrebné odhlásiť deti zo stravy do 7:30 hod. ráno na mailovej adrese jedalen@borodacova.sk, alebo na tel. čísle 02/4329 1088 Strava sa už neodhlasuje cez tr. učiteľky, zástupkyňu MŠ, ani cez eSkoly.sk!

 

ŠKOLNÝ POPLATOK:

Od 1.9.2022 bude výška šk.príspevku 27 eur. Školný poplatok neplatia len tie deti, ktoré majú rok pred plnením PPV. 

Ďalšie dôležité informácie dostanete začiatkom šk. roka na triednych aktívoch.