Oznamy MŠ

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

PRIJÍMANIE DETÍ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí:   3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Spôsob podania žiadosti:

Elektronická žiadosť o prijatie

a.) prostredníctvom elektronickej prihlášky (link na ONLINE formulár zverejníme na webovej stránke školy dňa 3.5.2021)

 alebo

b.) zaslaním vyplnenej žiadosti na mailovú adresu materskej školy ms@borodacova.sk,

Poštou – zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, pošlú vyplnenú prihlášku

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,  národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Dodatočne vyžiadané doklady:

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ,ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

 Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku  

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

V Bratislave dňa  22.3.2021  

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD., riaditeľ školy

 

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PV MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac o tom, čo ponúkame vášmu dieťaťu a vám ako jeho rodičovi, sa dočítate tu »

Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova 2, prerušuje RUVZ prevádzku kuchyne a vzdelávanie v  ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prezenčne do 12.2.2021 (vrátane). 

Vzhľadom k tomuto rozhodnutiu, pokračujeme na 1.stupni, 2.stupni a MŠ v dištančnom vzdelávaní do 12.2.2021. 

Pre rodičov spadajúcich do kritickej infraštruktúry bude naďalej k dispozícii náhradná MŠ. 
O ďalšom postupe Vás budeme informovať. 
Ďakujeme za pochopenie. 
 
 

Poďakovanie sponzorom MŠ

Vedenie ZŠ s MŠ Borodáčova 2 ďakuje všetkým sponzorom za materiálne, finančné dary, poukázanie 2% z dane,
vďaka čomu sme mohli zveľadiť našu materskú školu.
Patrí Vám veľké ďakujem. 

Oznámenie o prevádzke MŠ počas Vianoc

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia paragrafu 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v nasledovných dňoch mesiaca december 2020 a január 2021 :

23.12.2020 až 8.1.2021
Exnárová 6, Bratislava

Medzilaborecká 4 , Bratislava

EP, Haburská 4, Bratislava

Pivonková 9, Bratislava

Astrová 5, Bratislava

Šalviová 5, Bratislava

Nevädzová 12, Bratislava

Šťastná 26, Bratislava

Západná 2, Bratislava

Piesočná 2, Bratislava

Rádiová 52, Bratislava

Vietnamská 23, Bratislava
Banšelova 4, Bratislava

 

23.12.2020 až 5.1.2021

 MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava

ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava

 MŠ, Miletičova 37, Bratislava

 EP, Gemerská 4, Bratislava

 MŠ, Prešovská 28, Bratislava

 EP, Palkovičova 11/A, Bratislava

 MŠ, Stálicová 2, Bratislava

EP, Haburská 6, Bratislava

 MŠ, Velehradská 24, Bratislava

 EP, Budovateľská 10, Bratislava

 EP, Tekovská 7-9, Bratislava

 

prerusenie-prevadzky-vianoce-2020

Aktuálne opatrenia po celoplošnom testovaní

Vážení rodičia, prosíme o dôkladné preštudovanie priloženého dokumentu na webe.

 

Pozitívny výsledok testu

V prípade, že mal zamestnanec alebo ktokoľvek z rodiny dieťaťa pozitívny test, zostáva v domácej izolácii celá rodina 10 dní, a to bez ohľadu na to, či mali ostatní členovia domácnosti negatívny test.

 

Ak mal žiak pozitívny test, zostáva v karanténe. Rodič je povinný o zdravotnom stave dieťaťa informovať pediatra  a ospravedlnenie do školy mu vydáva lekár.

 

V prípade, že bol pozitívne testovaný učiteľ, ktorý vyučoval prezenčne, odporúča sa, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie.

 

Negatívny výsledok testu

Každý, kto v termíne od 29. októbra do 1. novembra podstúpil testovanie a chce nastúpiť do práce, vstúpiť do akejkoľvek prevádzky alebo sa voľne pohybovať, musí mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku testu.

„Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa §1 ods.1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa §1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“

 

Netestovaná osoba

Do budovy školy môže vstúpiť bez výsledku testu len dieťa do 10 rokov a osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky. Rodič musí zároveň predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“

 

Platí tiež, že zákonný zástupca predkladá škole po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ netestovaný človek má zákaz vstupu do zariadenia, teda v prípade sprevádzania dieťaťa rodičom do školy, rodič nemôže vstúpiť do objektu školy.

 

Bez testu môže vstupovať do vonkajších a vnútorných priesotrov školy žiak nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch.

 

Rodičom, ktorí sa nedali testovať rezort školstva odporúča, aby dieťa nedávali do materskej alebo základnej školy najbližších 10 kalendárnych dní a aby využili ospravedlnenie dieťaťa na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne by 12. novembra dieťa nastúpilo do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10-dňovej domácej izolácie.

 

V prípade, že sa testovania nezúčastnil učiteľ, taktiež nemôže vstúpiť do budovy školy. V tomto prípade musí byť v domácej 10-dňovej izolácii. Môže pracovať z domu, alebo sa dohodnúť s nadriadeným na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, uvedené sú bližšie vo Vyhláške č. 16 ÚVZ

Opatrenia platné od 12.10.2020

Oznamujeme všetkým rodičom, že s platnosťou od 12.10.2020 je vysoko odporúčané nosenie rúšok pre všetkých žiakov MŠ  počas celého pobytu v škôlke! Žiadame rodičov, aby poučili svoje deti a pribalili im náhradné rúška.