Zápis

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2024/2025

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 sa budú v elektronickej forme ONLINE prijímať od 01.05.2024 do 10.05.2024 a zároveň aj v písomnej forme od 01.05.2024 do 10.05.2024 (prosíme o doručenie oboma spôsobmi)

Žiadame, aby ste použili písomnú žiadosť (zverejnenú 1.5.2024), uverejnenú na stránke materskej školy

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v MŠ_2024-2025

Rodič si v termíne od 01.05.-10.05.2024 podá elektronickú žiadosť.

Originál vytlačenej žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov, potvrdením lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu s povinným údajom o očkovaní ( príloha A ) a písomné vyhlásenie k podaniam, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní ( príloha B ) je potrebné poslať poštou alebo vhodiť do schránky (nízka budova-pavilón B pri vchode) na adresu: Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava (na obálke prosíme uviesť: Žiadosť dieťaťa o prijatie do MŠ)

Podmienky pre prijatie:

· dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta 2024, a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – určenie spádovej materskej školy

· dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024

· deti, prednostne s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Ružinov, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti

Určenie spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov: https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/3/30635/11_2024.pdf

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2024.