Školský poriadok/ŠVP

Školský poriadok je základným rámcom pre fungovanie školského kolektívu Základnej školy s materskou školou Borodáčova 2. Je to súhrn práv, povinností a noriem spolužitia žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy. Jeho dodržiavanie je základnou povinnosťou každého žiaka, rodiča, ale aj učiteľa.

 


školský poriadok