Oznamy MŠ

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole § 2 ods. 6 návrh na prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ Borodáčova 2 v čase letných prázdnin nasledovne:

· počas letných prázdnin v mesiaci júl t.j. od 1.7.2020 do 31.7.2020 bude prevádzka ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prerušená a náhradné zariadenie bude MŠ Exnárova 6. Zamestnanci v čase prerušenia prevádzky budú čerpať dovolenku.

· v čase od 03.08.2020 do 28.08.2020 bude prevádzka v ZŠ s MŠ Borodáčova 2.

· dňa 31.8.2020 bude MŠ Borodáčova 2 zatvorená z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2020/2021.

Školský rok 2020/2021 začína v ZŠ s MŠ Borodáčova 2 dňa 02.09.2020.

Oznámenie MŠ_leto 2020

Prevádzka a vnútorný režim MŠ do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe si môžete stiahnuť pokyny pre prevádzku a vnútorný režim MŠ od 15.6.2020 do konca školského roka 2019/2020.

Zároveň Vás prosíme o prinesenie priloženého vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka v prvý deň nástupu do školy.

Výsledky testovania zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova dopadli výborne, u nikoho sa ochorenie COVID19 nevyskytlo !!!

vyhlásenie

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy od 15.6.2020

Poďakovanie za 2% z dane

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám poukázali 2% z dane.

Aj vďaka Vášmu príspevku môžeme rozvíjať aktivity v našej MŠ a pripravovať deťom zaujímavý program plný zážitkov, užitočných stretnutí a zábavy.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

         Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/2012 v znení VZN č. 24/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka (ďalej len nariadenie). Čítať viac

Rodičovské združenie v MŠ

 

Dňa 9.9. 2019 sa o 17:00 hod. bude v priestoroch ZŠ (spoločenská miestnosť na prízemí) konať rodičovské združenie.

Na rodičovskom združení sa budú konať aj voľby  zo zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Borodáčova 2.

Kto má záujem pracovať v Rade školy nech  potvrdí svoj záujem/ nezáujem podpisom  v triede u pani učiteľky.