Oznamy MŠ

Poplatky MŠ v školskom roku 2020/2021

Poplatok za návštevu MŠ

24,50€ mesačne / dieťa

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko a triedu dieťaťa!

Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky poplatok neplatia!

 

 

Školská jedáleň

13€ mesačná réžia + doplatok

 SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Pri platbe uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa!

 

 

 

 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole § 2 ods. 6 návrh na prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ Borodáčova 2 v čase letných prázdnin nasledovne:

· počas letných prázdnin v mesiaci júl t.j. od 1.7.2020 do 31.7.2020 bude prevádzka ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prerušená a náhradné zariadenie bude MŠ Exnárova 6. Zamestnanci v čase prerušenia prevádzky budú čerpať dovolenku.

· v čase od 03.08.2020 do 28.08.2020 bude prevádzka v ZŠ s MŠ Borodáčova 2.

· dňa 31.8.2020 bude MŠ Borodáčova 2 zatvorená z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2020/2021.

Školský rok 2020/2021 začína v ZŠ s MŠ Borodáčova 2 dňa 02.09.2020.

Oznámenie MŠ_leto 2020

Prevádzka a vnútorný režim MŠ do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe si môžete stiahnuť pokyny pre prevádzku a vnútorný režim MŠ od 15.6.2020 do konca školského roka 2019/2020.

Zároveň Vás prosíme o prinesenie priloženého vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka v prvý deň nástupu do školy.

Výsledky testovania zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova dopadli výborne, u nikoho sa ochorenie COVID19 nevyskytlo !!!

vyhlásenie

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy od 15.6.2020

Poďakovanie za 2% z dane

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám poukázali 2% z dane.

Aj vďaka Vášmu príspevku môžeme rozvíjať aktivity v našej MŠ a pripravovať deťom zaujímavý program plný zážitkov, užitočných stretnutí a zábavy.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

         Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/2012 v znení VZN č. 24/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka (ďalej len nariadenie). Čítať viac