Oznámenie o prijímaní detí do MŠ

 

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamujeme, že

podávanie písomných žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020 do Materskej školy Borodáčova, č. 2, 821 03 Bratislava  sa uskutoční v termíne

od 22. júla 2019 do 26. júla 2019 v pracovných dňoch

v čase od 9.00h do 13.00h

v kancelárii tajomníčky Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava

Rodič/zákonný zástupca povinne predloží:

  • písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s originálnymi podpismi oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa i s originálom potvrdenia o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa (pre overenie údajov),
  • rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky predloží aj Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
  • rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky predloží aj Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, vydanom príslušnou základnou školou, ktorú dieťa navštevovalo,
  • rodič/zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným znevýhodnením: deti so zdravotným postihnutím (t.j. deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím; deti choré alebo zdravotne oslabené; deti s vývinovými poruchami; deti    s poruchami správania; deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti s nadaním) predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • rodič/zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným postihnutím (t.j. deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím) predloží aj vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • rodič/zákonný zástupca dieťaťa so zmyslovým postihnutím (t.j. sluchové, zrakové postihnutie), telesným postihnutím, predloží aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Materská škola nepreberá neúplné písomné žiadosti (napr. bez podpisov, bez potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave a povinnom očkovaní, a pod.)

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky              č. 308/2009 Z. z. a § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

prednostne sa na základe písomnej žiadosti prijímajú deti:

  1. 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľ Materskej školy, Borodáčova 2, zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 05.08.2019.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Borodáčova