Podmienky prijatia detí do MŠ

Prijímanie detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 nasledovne:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. elektronickou formou v termíne od 04.05. do 07.05. 2020,
  2. rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať elektronicky prihlášku, môžu ju zaslať poštou na adresu školy termíne od 04.05. do 07.05. 2020.

Uverejnenie žiadosti a sprístupnenie elektronickej prihlášky bude zverejnené na webovej stránke školy v danom termíne.

Kritéria prijímania detí do ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava na šk.rok 2020/2021

       Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľ prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov  /k 31. 08. 2020/,  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré MŠ v súčasnosti navštevujú), pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.

Ostatné deti prijíma na základe dohodnutých podmienok:

  • v zmysle VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov,

  • dieťa vo veku od 3 do 6 rokov ( k 31. 8. 2020 ) s trvalým pobytom v Ružinove,
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje v tomto školskom roku tunajšiu MŠ,
  • na doplnenie kapacity dieťa vo veku od 3 do 6 rokov s trvalým bydliskom mimo Ružinova.

Dodatočne zákonný zástupca predloží riaditeľovi (zástupkyni riaditeľa) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu za účelom overenia uvedených údajov.

         Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ na  Borodáčovej ul. č. 2. v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 2/ 2019 zo dňa 30.04.2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Ružinov do 30.06.2020.

 

 

Kvôli kapacitným dôvodom nebude riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prijímať deti do MŠ na šk. rok 2020/2021.